RETOUR EN OMRUILING

Niet helemaal tevreden van je aankoop? Geen probleem.

Neem zo snel mogelijk (binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling) contact met me op.

Na deze annulering heeft u nogmaals 14 kalenderdagen de tijd om het product terug te sturen naar 'Hagedissenstraat 8, 8500 Kortrijk, België'. Je krijgt het volledige orderbedrag inclusief leveringskosten terugbetaald binnen de 14 dagen.

Ik wacht hiermee tot het product terugbezorgd is of ik een bewijs van verzending heb ontvangen.

Opgepast: de kosten voor terugzending van het product zijn voor je eigen rekening.


In volgende situaties kun je het product niet retourneren:

  • wanneer het artikel is beschadigd;
  • wanneer er op het artikel werd geschreven;
  • wanneer u een artikel op maat kreeg.


Wil je graag een product omruilen? Dat is helemaal geen probleem. Je kunt hiervoor contact met me opnemen.  

Opgepast: de kosten voor terugzending van het product zijn voor je eigen rekening.VERKEERD BEZORGADRES?

Een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem zo snel mogelijk contact met me op. Ik probeer je bestelling nog te wijzigen.PRIVACYBELEID JULIE'S ONTWERPSTUDIO

Over het privacybeleid
Julie's ontwerpstudio geeft veel om je privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en jouw gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Julie's ontwerpstudio. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/11/2020. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan je uit op welke wijze ik je gegevens opsla en hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens.


Als je  vragen hebt over mijn privacybeleid kun je contact opnemen met mij. 


Over de gegevensverwerking
Hieronder kan je lezen op welke wijze ik je gegevens verwerk, waar ik deze opsla, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 


Webwinkelsoftware

One.com
Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van One.com. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. One.com heeft toegang tot jouw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. One.com is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligings-maatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. One.com maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. One.com behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.


Webhosting
One.com
Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van One.com. One.com verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. One.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. One.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van One.com. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. One.com heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn emailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors
Stripe.com
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Stripe.com. Stripe.com verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Stripe.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoons-gegevens te beschermen. Stripe.com behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Stripe.com deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe.com's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe.com bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Verzenden en logistiek
Bpost
Als je een bestelling bij me plaatst is het mijn taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost deel. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt, stelt Bpost jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden
PIAzza
Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van PIAzza. Ik deel jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. PIAzza is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. PIAzza gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met me deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Julie's ontwerpstudio op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot
het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal me binnen de mogelijkheden die de wet me biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen
Ik bewaar jouw gegevens zolang je klant van me bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij me aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen die ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 


Uw rechten
Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren. Ik hou een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer. Je hebt ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruik.


Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) en die betrekking hebben op jouw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens hebopgeslagen.


Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (latat) verwerk(en) en die betrekking hebben op jouw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Julie's ontwerpstudio. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerk(en) aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met me.


Cookies
Google Analytics
Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik verzamel informatie over je surfgedrag en deel deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.


Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid
Ik behoud ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens Julie's ontwerpstudio
Contactpersoon voor privacyzaken
Julie De Bel